4 gulf white shrimp, cocktail sauce, lemon, horseradish